TCL - Team Building 2016 - DANANG BEACH - one TCL one Team - one Family one Dream

  • 04/01/2017 09:40
  •   1278      

Facebook Share    twitter Share    Google share    pinterres shareSHARE    Facebook Share    twitter Share    Google share    pinterres share
TCL History

TCL tượng trưng cho " The Creative Life" - " Cuộc sống sáng tạo" cũng chính là slogan và tiêu chí của tập đoàn công nghệ đứng thứ 3 toàn cầu.

Xem tiếp

2015 © TCL Vietnam Corporation | All Rights Reserved
color-your-world